loading spinner
Totaal (excl. BTW): € 0,00

Print de Algemene Voorwaarden - Zakelijk

(januari 2023 gedeponeerd bij de Kvk)
KvK-nummer 76690865, gevestigd te Linnewever 5 in Wateringen

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - De prijs
Artikel   7 - Annulering
Artikel   8 - Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel   9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Artikel 14 - Rechten van intellectueel eigendom
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt, zijnde Solits B.V.;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat;
 9. Voorwaarden: De in dit document vervatte algemene voorwaarden voor zakelijke Klanten van Ondernemer; en
 10. Website: De webshops van Ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door Klanten kunnen worden afgenomen die beschikbaar zijn via www.sokkel.nl, www.solits.eu, www.sokkel.be, www.socles.fr, www.socles.ch, www.socles.bewww.plinths.co.uk, www.sockelundsaeulen.de, www.sockelundsaeulen.ch, www.sockelundsaeulen.at, www.podierogmontrer.dk, www.podierochmontrar.se, www.peanasypedestales.es, www.pidestallerogmontre.no.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Naam Ondernemer: Solits
Handelend onder de naam/namen: Solits B.V.
Vestigingsadres:
Linnewever 5
2292 JG  Wateringen
Telefoonnummer: 0174-783 000  (telefonische bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 16.30 uur)
E-mailadres: info@sokkel.nl
Website: www.sokkel.nlwww.solits.euwww.sokkel.bewww.socles.frwww.socles.chwww.socles.bewww.plinths.co.ukwww.sockelundsaeulen.dewww.sockelundsaeulen.chwww.sockelundsaeulen.atwww.podierogmontrer.dkwww.podierochmontrar.sewww.peanasypedestales.es, www.pidestallerogmontre.no.


KvK-nummer: 76690865
Btw-nummer: NL860751600B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Voorwaarden, zijn deze voor Ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. De inhoud van de Website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de Website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Door Ondernemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten en dergelijke, blijven eigendom van Ondernemer en mogen zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden openbaar worden gemaakt.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde (betalings)voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien een aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft Ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De Ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de Klant.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 6. Indien Klant, na 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling, haar gegevens aangepast wenst, zoals het BTW nummer of de tenaamstelling, brengt Ondernemer hier € 25,- exclusief BTW voor in rekening.
 7. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de overeenkomst tussen partijen beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 8. Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 9. De Ondernemer is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 10. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 Dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Klant mede.

Artikel 6 - De prijs

 1. Alle op de Website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de Website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De Klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Ondernemer.
 4. Voor goederen die Klant toegezonden wilt krijgen, hanteert Ondernemer een minimaal orderbedrag van € 50,- exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 5. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de Website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Artikel 7 – Annulering 

Indien klant de overeenkomst annuleert, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
€ 25,- exclusief BTW administratiekosten en:
Betreffende producten uit het basisassortiment op de Website van Ondernemer: annulering is slechts binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst mogelijk indien producten nog niet zijn verstuurd. Bij annulering langer dan 48 uur na de totstandkoming van overeenkomst en indien producten nog niet zijn verstuurd, bedragen de annuleringskosten 20% van de overeengekomen prijs. Op het moment dat producten verstuurd zijn is annulering niet meer mogelijk. 
Op maat artikelen: 
Annulering is slechts mogelijk indien nog niet met productie gestart is. 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Ondernemer staat er voor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de Klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de Ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet Klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
 3. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij Klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.
 4. Ondernemer garandeert het geleverde uitsluitend indien voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en constructiefouten en een zodanig gebrek binnen zes maanden na de factuurdatum schriftelijk ter kennis is gebracht aan Ondernemer.
 5. Indien Klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan Klant de producten retourneren. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal Ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen. Retourzendingen door Klant aan Ondernemer komen voor rekening en risico van Klant.
 6. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door Ondernemer aangeboden. Indien Ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door Klant.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Zodra de bestelling door Ondernemer is ontvangen (zie artikel 5), stuurt Ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt per product een specifieke termijn, welke op de Website of bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor Ondernemer.
 4. Producten zwaarder dan 25 kg of van kwetsbaar materiaal zoals (plexi)glas, worden op een pallet verzonden. De pallet wordt voor de deur afgeleverd en zal door de Klant zelf naar binnen vervoerd moeten worden waarbij verpakkingsmaterialen door Klant afgevoerd moeten worden.
 5. Levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Indien Ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij Klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Indien Ondernemer ook die levertermijn overschrijdt, is de Klant enkel gerechtigd schadevergoeding te vorderen welke maximaal gelijk is aan de factuurwaarde exclusief BTW van de bestelde goederen indien de te late of niet levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Ondernemer. De Klant deelt de Ondernemer onmiddellijk na diens mededeling van de te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.
 6. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de Klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Indien Klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal Ondernemer de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere Dag opnieuw aan Klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan Klant in rekening gebracht. Kosten door Ondernemer gemaakt, vanwege door Klant veroorzaakte vertraging, worden aan Klant doorberekend.
 8. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal Ondernemer zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan Klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 10 - Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Indien overeengekomen is om op rekening te betalen, dient betaling te geschieden binnen 30 Dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overgekomen geldt de volgende aanbetalingsverplichting:
  Klant dient 50% van het orderbedrag te betalen alvorens de overeengekomen levertijd in gaat.
 4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en Ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op Klant.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer.
 2. Klant is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Ondernemer te bewaren.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een Duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat Klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan Ondernemer was verschuldigd.
 2. Aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de Klant heeft geleden in de doorverkoop door Klant van de van de Ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens Klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
 4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat Klant Ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ondernemer meldt.
 6. In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 7. Technische adviezen en inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten aan Klant worden naar beste weten en inspanningen alsmede naar de stand der techniek vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid door Ondernemer verstrekt. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor de door hem gemaakte materiaalspecificaties.

Artikel 13 - Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Ondernemer zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de Ondernemer een en ander betrekt.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
 3. Indien Ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Rechten van intellectueel eigendom

 1.  Indien de opdracht met zich meebrengt dat een werk wordt geleverd in de zin van de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, zullen de auteurs-, tekening, en/of modelrechten bij Ondernemer verblijven.
 2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om door Ondernemer geleverde werken te verveelvoudigen of op een wijze openbaar te maken die niet is te verenigen met de strekking van de overeenkomst. Evenmin is het de Klant toegestaan om ten behoeve van een door Ondernemer geleverde zaak een octrooi te vestigen, het deponeren als tekening, model of als (onderdeel van) een beeldmerk.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 3. Deze Voorwaarden zullen vertaald worden in verschillende talen om deze voor alle Klanten goed leesbaar en begrijpelijk te maken. Bij eventuele inconsistenties tussen deze Nederlandse versie van de Voorwaarden en een vertaalde versie, zal deze Nederlandse versie prevaleren.
 4. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Ondernemer gevestigd is. Ondernemer en Klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.